چاپ و پخش انتشارات کتاب هرمز درورد دوستان ارجمندم! انتشارات کتاب هرمز، چاپ و پخش آثار شما را با بهترین کیفیت، انجام می دهد. شما می توانید آثارتان را جهت پخش در اختیار ما قرار بدهید. ارادتمند اهل قلم شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات کتاب هرمز، شماره تماس: 09167304711 tag:http://hormozbookpbl.ir 2019-11-19T05:02:50+01:00 mihanblog.com الفبای خوشبختی 2019-07-06T08:29:19+01:00 2019-07-06T08:29:19+01:00 tag:http://hormozbookpbl.ir/post/67 انتشارات کتاب هرمز الفبای خوشبختی (مجموعه شعر)اصغر رضایی گمارینشر کتاب هرمز - اهوازچاپ اول 1397تعداد صفحات 76قیمت 15000 تومان جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
الفبای خوشبختی (مجموعه شعر)
اصغر رضایی گماری

نشر کتاب هرمز - اهواز
چاپ اول 1397
تعداد صفحات 76
قیمت 15000 تومان 
جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
]]>
تقاص بی قانون 2019-07-06T08:27:48+01:00 2019-07-06T08:27:48+01:00 tag:http://hormozbookpbl.ir/post/66 انتشارات کتاب هرمز تقاص بی قانون (یک داستان بلند)سارا بهوندینشر کتاب هرمز - اهوازچاپ اول 1397تعداد صفحات 100قیمت 18000 تومان جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
تقاص بی قانون (یک داستان بلند)
سارا بهوندی

نشر کتاب هرمز - اهواز
چاپ اول 1397
تعداد صفحات 100
قیمت 18000 تومان 
جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
]]>
در خاطرم بودی 2019-07-06T08:26:39+01:00 2019-07-06T08:26:39+01:00 tag:http://hormozbookpbl.ir/post/65 انتشارات کتاب هرمز در خاطرم بودی (مجموعه ترانه)پگاه اکبرینشر کتاب هرمز - اهوازچاپ اول 1397تعداد صفحات 100قیمت 15000 تومان جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
در خاطرم بودی (مجموعه ترانه)
پگاه اکبری

نشر کتاب هرمز - اهواز
چاپ اول 1397
تعداد صفحات 100
قیمت 15000 تومان 
جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر

]]>
درازترین خیابان 2019-07-06T08:24:58+01:00 2019-07-06T08:24:58+01:00 tag:http://hormozbookpbl.ir/post/64 انتشارات کتاب هرمز درازترین خیابان (برگزیده داستان های انجمن داستان نویسان ایذه)به کوشش سید محمد موسوی ده شیخنشر کتاب هرمز - اهوازچاپ اول 1397تعداد صفحات 74قیمت 15000 تومان جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
درازترین خیابان (برگزیده داستان های انجمن داستان نویسان ایذه)
به کوشش سید محمد موسوی ده شیخ

نشر کتاب هرمز - اهواز
چاپ اول 1397
تعداد صفحات 74
قیمت 15000 تومان 
جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
]]>
ماه ترانه می شود 2019-07-06T08:23:36+01:00 2019-07-06T08:23:36+01:00 tag:http://hormozbookpbl.ir/post/63 انتشارات کتاب هرمز ماه ترانه می شود (مجموعه شعر)پروا پاچیدهنشر کتاب هرمز - اهوازچاپ اول 1397تعداد صفحات 118قیمت 10000 تومان جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
ماه ترانه می شود (مجموعه شعر)
پروا پاچیده

نشر کتاب هرمز - اهواز
چاپ اول 1397
تعداد صفحات 118
قیمت 10000 تومان 
جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
]]>
ابولیل از اعماق 2019-07-06T08:22:29+01:00 2019-07-06T08:22:29+01:00 tag:http://hormozbookpbl.ir/post/62 انتشارات کتاب هرمز ابولیل از اعماق (مجموعه شعر)شهرام فروغی مهرینشر کتاب هرمز - اهوازچاپ اول 1397تعداد صفحات 74قیمت 15000 تومان جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
ابولیل از اعماق (مجموعه شعر)
شهرام فروغی مهری

نشر کتاب هرمز - اهواز
چاپ اول 1397
تعداد صفحات 74
قیمت 15000 تومان 
جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
]]>
مشق های حوا 2019-07-06T08:21:22+01:00 2019-07-06T08:21:22+01:00 tag:http://hormozbookpbl.ir/post/61 انتشارات کتاب هرمز مشق های حوا (مجموعه شعر)لاله بختیارینشر کتاب هرمز - اهوازچاپ اول 1397تعداد صفحات 98قیمت 15000 تومان جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
مشق های حوا (مجموعه شعر)
لاله بختیاری

نشر کتاب هرمز - اهواز
چاپ اول 1397
تعداد صفحات 98
قیمت 15000 تومان 
جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
]]>
زیر باران بی تو 2019-07-06T08:19:39+01:00 2019-07-06T08:19:39+01:00 tag:http://hormozbookpbl.ir/post/60 انتشارات کتاب هرمز زیر باران بی تو (مجموعه دوبیتی و رباعی)الهه وفادار شوشترینشر کتاب هرمز - اهوازچاپ اول 1397تعداد صفحات 68قیمت 15000 تومان جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
زیر باران بی تو (مجموعه دوبیتی و رباعی)
الهه وفادار شوشتری
نشر کتاب هرمز - اهواز
چاپ اول 1397
تعداد صفحات 68
قیمت 15000 تومان 
جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
]]>
از جنوب گریه ها - جلد پنجم 2019-07-06T08:18:14+01:00 2019-07-06T08:18:14+01:00 tag:http://hormozbookpbl.ir/post/59 انتشارات کتاب هرمز از جنوب گریه ها - جلد پنجم (برگزیده شعر جوان خوزستان)شهرام فروغی مهرنشر کتاب هرمز - اهوازچاپ اول 1397تعداد صفحات 152قیمت 18000 تومان جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
از جنوب گریه ها - جلد پنجم (برگزیده شعر جوان خوزستان)
شهرام فروغی مهر

نشر کتاب هرمز - اهواز
چاپ اول 1397
تعداد صفحات 152
قیمت 18000 تومان 
جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
]]>
از جنوب گریه ها - جلد چهارم 2019-07-06T08:16:54+01:00 2019-07-06T08:16:54+01:00 tag:http://hormozbookpbl.ir/post/58 انتشارات کتاب هرمز از جنوب گریه ها - جلد چهارم(برگزیده شعر جوان خوزستان)شهرام فروغی مهرنشر کتاب هرمز - اهوازچاپ اول 1397تعداد صفحات 120قیمت 18000 تومان جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
از جنوب گریه ها - جلد چهارم(برگزیده شعر جوان خوزستان)
شهرام فروغی مهر

نشر کتاب هرمز - اهواز
چاپ اول 1397
تعداد صفحات 120
قیمت 18000 تومان 
جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
]]>
از جنوب گریه ها - جلد دوم 2019-07-06T08:15:19+01:00 2019-07-06T08:15:19+01:00 tag:http://hormozbookpbl.ir/post/57 انتشارات کتاب هرمز از جنوب گریه ها - جلد دوم (برگزیده شعر جوان خوزستان)شهرام فروغی مهرنشر کتاب هرمز - اهوازچاپ اول 1397تعداد صفحات 142قیمت 18000 تومان جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر از جنوب گریه ها - جلد دوم (برگزیده شعر جوان خوزستان)
شهرام فروغی مهر

نشر کتاب هرمز - اهواز
چاپ اول 1397
تعداد صفحات 142
قیمت 18000 تومان 
جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
]]>
از جنوب گریه ها - جلد اول 2019-07-06T08:12:54+01:00 2019-07-06T08:12:54+01:00 tag:http://hormozbookpbl.ir/post/56 انتشارات کتاب هرمز از جنوب گریه ها - جلد اول (برگزیده شعر جوان خوزستان)شهرام فروغی مهرنشر کتاب هرمز - اهوازچاپ اول 1397تعداد صفحات 140قیمت 18000 تومان جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر از جنوب گریه ها - جلد اول (برگزیده شعر جوان خوزستان)
شهرام فروغی مهر

نشر کتاب هرمز - اهواز
چاپ اول 1397
تعداد صفحات 140
قیمت 18000 تومان 
جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
]]>
زیر چتر آفتابگردان ها -جلد پنجم 2019-07-06T08:09:18+01:00 2019-07-06T08:09:18+01:00 tag:http://hormozbookpbl.ir/post/55 انتشارات کتاب هرمز زیر چتر آفتابگردان ها - جلد پنجم (برگزیده شعرمعاصر ایران)شهرام فروغی مهرنشر کتاب هرمز - اهوازچاپ اول 1397تعداد صفحات 152قیمت 18000 تومان جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر زیر چتر آفتابگردان ها - جلد پنجم (برگزیده شعرمعاصر ایران)
شهرام فروغی مهر

نشر کتاب هرمز - اهواز
چاپ اول 1397
تعداد صفحات 152
قیمت 18000 تومان 
جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
]]>
کز کردن درخت در چوب بری 2019-07-06T08:03:12+01:00 2019-07-06T08:03:12+01:00 tag:http://hormozbookpbl.ir/post/54 انتشارات کتاب هرمز کز کردن درخت در چوب بری (مجموعه شعر)وسعت الله کاظمیان دهکردینشر کتاب هرمز - اهوازچاپ اول 1397تعداد صفحات 52قیمت 15000 تومان جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر کز کردن درخت در چوب بری (مجموعه شعر)
وسعت الله کاظمیان دهکردی

نشر کتاب هرمز - اهواز
چاپ اول 1397
تعداد صفحات 52
قیمت 15000 تومان 
جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
]]>
داغ آدم که تازه می شود 2019-07-06T07:56:53+01:00 2019-07-06T07:56:53+01:00 tag:http://hormozbookpbl.ir/post/53 انتشارات کتاب هرمز داغ آدم که تازه می شود (مجموعه شعر)محمدرضا نوروزی بابادینشر کتاب هرمز - اهوازچاپ اول 1397تعداد صفحات 146قیمت 18000 تومان جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر داغ آدم که تازه می شود (مجموعه شعر)
محمدرضا نوروزی بابادی

نشر کتاب هرمز - اهواز
چاپ اول 1397
تعداد صفحات 146
قیمت 18000 تومان 
جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر
]]>