چاپ و پخش انتشارات کتاب هرمز درورد دوستان ارجمندم! انتشارات کتاب هرمز، چاپ و پخش آثار شما را با بهترین کیفیت، انجام می دهد. شما می توانید آثارتان را جهت پخش در اختیار ما قرار بدهید. ارادتمند اهل قلم شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات کتاب هرمز، شماره تماس: 09167304711 http://hormozbookpbl.ir 2019-11-19T05:02:52+01:00 text/html 2019-07-06T08:29:19+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز الفبای خوشبختی http://hormozbookpbl.ir/post/67 <div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2" style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><b>الفبای خوشبختی (مجموعه شعر)</b></font><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>اصغر رضایی گماری</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات 76</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 15000 تومان&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8365776642/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C6_3_98.jpg" alt=""></div> text/html 2019-07-06T08:27:48+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز تقاص بی قانون http://hormozbookpbl.ir/post/66 <div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2" style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><b>تقاص بی قانون (یک داستان بلند)</b></font><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>سارا بهوندی</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات 100</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 18000 تومان&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8365776484/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B5_%D8%A8%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8610_3_98.jpg" alt=""></div> text/html 2019-07-06T08:26:39+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز در خاطرم بودی http://hormozbookpbl.ir/post/65 <div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2" style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><b>در خاطرم بودی (مجموعه ترانه)</b></font><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>پگاه اکبری</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات 100</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 15000 تومان&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8365776292/%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%85_%D8%A8%D9%80%D9%88%D8%AF%DB%8C27_2_98.jpg" alt=""></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div> text/html 2019-07-06T08:24:58+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز درازترین خیابان http://hormozbookpbl.ir/post/64 <div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2" style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><b>درازترین خیابان (برگزیده داستان های انجمن داستان نویسان ایذه)</b></font><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>به کوشش سید محمد موسوی ده شیخ</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات 74</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 15000 تومان&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8365776150/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8612_3_98.jpg" alt=""></div> text/html 2019-07-06T08:23:36+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز ماه ترانه می شود http://hormozbookpbl.ir/post/63 <div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2" style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><b>ماه ترانه می شود (مجموعه شعر)</b></font><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>پروا پاچیده</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات 118</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 10000 تومان&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8365776026/%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%AF20_5_96.jpg" alt=""></div> text/html 2019-07-06T08:22:29+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز ابولیل از اعماق http://hormozbookpbl.ir/post/62 <div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2" style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><b>ابولیل از اعماق (مجموعه شعر)</b></font><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>شهرام فروغی مهری</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات 74</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 15000 تومان&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8365775884/ابولیل_از_اعماق5_12_97.jpg" alt=""></div> text/html 2019-07-06T08:21:22+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز مشق های حوا http://hormozbookpbl.ir/post/61 <div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2" style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><b>مشق های حوا (مجموعه شعر)</b></font><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>لاله بختیاری</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات 98</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 15000 تومان&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8365775750/%D9%85%D8%B4%D9%82_%D8%AD%D9%88%D8%A7_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_29_8_97.jpg" alt=""></div> text/html 2019-07-06T08:19:39+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز زیر باران بی تو http://hormozbookpbl.ir/post/60 <div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2" style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><b>زیر باران بی تو (مجموعه دوبیتی و رباعی)</b></font><div style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>الهه وفادار شوشتری</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات 68</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 15000 تومان&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8365775584/زیر_باران_نهایی.jpg" alt=""></div> text/html 2019-07-06T08:18:14+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز از جنوب گریه ها - جلد پنجم http://hormozbookpbl.ir/post/59 <div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2" style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><b>از جنوب گریه ها - جلد پنجم (برگزیده شعر جوان خوزستان)</b></font><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>شهرام فروغی مهر</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات 152</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 18000 تومان&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8365775318/%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7_%D8%AC%D9%84%D8%AF_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.jpg" alt=""></div> text/html 2019-07-06T08:16:54+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز از جنوب گریه ها - جلد چهارم http://hormozbookpbl.ir/post/58 <div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2" style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><b>از جنوب گریه ها - جلد چهارم(برگزیده شعر جوان خوزستان)</b></font><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>شهرام فروغی مهر</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات 120</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 18000 تومان&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8365775176/%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7_%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85.jpg" alt=""></div> text/html 2019-07-06T08:15:19+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز از جنوب گریه ها - جلد دوم http://hormozbookpbl.ir/post/57 <font face="Mihan-Nassim" size="2" style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><b>از جنوب گریه ها - جلد دوم (برگزیده شعر جوان خوزستان)</b></font><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>شهرام فروغی مهر</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات 142</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 18000 تومان&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8365774926/%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7_%D8%AC%D9%84%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85.jpg" alt=""></div> text/html 2019-07-06T08:12:54+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز از جنوب گریه ها - جلد اول http://hormozbookpbl.ir/post/56 <font face="Mihan-Nassim" size="2" style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><b>از جنوب گریه ها - جلد اول (برگزیده شعر جوان خوزستان)</b></font><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>شهرام فروغی مهر</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات 140</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 18000 تومان&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8365774818/%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%AC%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84_12_11_97.jpg" alt=""></div> text/html 2019-07-06T08:09:18+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز زیر چتر آفتابگردان ها -جلد پنجم http://hormozbookpbl.ir/post/55 <font face="Mihan-Nassim" size="2" style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><b>زیر چتر آفتابگردان ها - جلد پنجم (برگزیده شعرمعاصر ایران)</b></font><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>شهرام فروغی مهر</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات 152</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 18000 تومان&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8365774342/%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%DA%86%D8%AA%D8%B1_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7_%D8%AC%D9%84%D8%AF_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.jpg" alt=""></div> text/html 2019-07-06T08:03:12+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز کز کردن درخت در چوب بری http://hormozbookpbl.ir/post/54 <font face="Mihan-Nassim" size="2" style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><b>کز کردن درخت در چوب بری (مجموعه شعر)</b></font><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>وسعت الله کاظمیان دهکردی</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات 52</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 15000 تومان&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8365774218/%DA%A9%D8%B2_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%8630_2_98.jpg" alt=""></div> text/html 2019-07-06T07:56:53+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز داغ آدم که تازه می شود http://hormozbookpbl.ir/post/53 <font face="Mihan-Nassim" size="2" style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><b>داغ آدم که تازه می شود (مجموعه شعر)</b></font><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>محمدرضا نوروزی بابادی</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات 146</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 18000 تومان&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8365773126/%D8%AF%D8%A7%D8%BA_%D8%A2%D8%AF%D9%85_%DA%A9%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%AF_10_3_98.jpg" alt=""></div>