چاپ و پخش انتشارات کتاب هرمز درورد دوستان ارجمندم! انتشارات کتاب هرمز، چاپ و پخش آثار شما را با بهترین کیفیت، انجام می دهد. شما می توانید آثارتان را جهت پخش در اختیار ما قرار بدهید. ارادتمند اهل قلم شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات کتاب هرمز، شماره تماس: 09167304711 http://hormozbookpbl.ir 2020-11-24T11:18:42+01:00 text/html 2020-02-09T06:08:46+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز شب را به اول برگردان (مجموعه شعر) http://hormozbookpbl.ir/post/90 <div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" style="font-size: medium; color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><b>شب را به اول برگردان (مجموعه شعر)</b></font><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>علیرضا ایمانی فر</b></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول خرداد 1398</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات 88</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 15000 تومان&nbsp;</font></div><font face="Mihan-Nassim" size="2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; text-align: right;"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; text-align: right;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8387617584/%D8%B4%D8%A8_%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_23_10_98.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-09T05:59:29+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز حسرت حرف‌های نگفته(یک داستان بلند) http://hormozbookpbl.ir/post/89 <div><br></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">حسرت حرف‌های نگفته(</b><font color="#241801" face="Mihan-Nassim" size="2"><b>یک داستان بلند</b></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">)</b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>سحر کیانی</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 18000 تومان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8387616676/%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%8721_9_98.jpg" alt=""></div></div></div> text/html 2020-02-09T05:56:55+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز چیزی بین زمستان و درد(مجموعه ‌شعر) http://hormozbookpbl.ir/post/88 <div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">چیزی بین زمستان و درد(</b><font color="#241801" face="Mihan-Nassim" size="2"><b>مجموعه ‌شعر</b></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">)</b></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>یعقوب سهوزاده</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 18000 تومان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div></div></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8387615900/%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%AF19_9_98.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-09T05:46:12+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز چیز(مجموعه ‌شعر فراسپید) http://hormozbookpbl.ir/post/87 <div><b style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right; font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">چیز(</b><font color="#241801" face="Mihan-Nassim" size="2" style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><b>مجموعه ‌شعر فراسپید</b></font><b style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right; font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">)</b></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><div style=""><div style=""><div style=""><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>فرزاد میراحمدی</b></font></div><div style=""><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 18000 تومان&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div></div></div></div></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8387615018/%DA%86%DB%8C%D8%B2_28_5_98.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-09T05:43:19+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز چشم تو آخر دنیاست (مجموعه ‌شعر) http://hormozbookpbl.ir/post/86 <div><br></div><div><br></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><div style=""><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">چشم تو آخر دنیاست (</b><font color="#241801" face="Mihan-Nassim" size="2"><b>مجموعه ‌شعر</b></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">)</b></div><div style=""><div style=""><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>الهام صادقی</b></font></div><div style=""><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 18000 تومان&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div></div></div></div></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8387614618/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%AA%D9%88_%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA15_7_98.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-09T05:39:57+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز داروگ (مجموعه ‌ای از شعر و نقد و نظر) شماره نخست http://hormozbookpbl.ir/post/85 <div><br></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><div><br></div><div><div><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">داروگ (</b><font color="#241801" face="Mihan-Nassim" size="2"><b>مجموعه ‌ای از شعر و نقد و نظر</b></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">)</b></div><div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>به کوشش&nbsp; ابوالفضل پاشا، آفاق شوهانی و علی‌رضا شعبانی</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 18000 تومان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div></div></div></div></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8387614068/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%AF14_7_98.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-09T05:37:10+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز داروگ (مجموعه ‌ای از شعر و نقد و نظر) شماره دوم http://hormozbookpbl.ir/post/84 <div><br></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><div style=""><div style=""><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">داروگ (</b><font color="#241801" face="Mihan-Nassim" size="2"><b>مجموعه ‌ای از شعر و نقد و نظر</b></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">)</b></div><div style=""><div style=""><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>به کوشش&nbsp; ابوالفضل پاشا، آفاق شوهانی و علی‌رضا شعبانی</b></font></div><div style=""><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 18000 تومان&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div></div></div></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8387613618/%D8%AC%D9%84%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%AF.jpg" alt=""></div></div></div> text/html 2020-02-09T05:33:22+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز تاما با هم (مجموعه شعر) http://hormozbookpbl.ir/post/83 <div><br></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><div><div><br></div><div><div><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">تاما با هم (</b><font color="#241801" face="Mihan-Nassim" size="2"><b>مجموعه شعر</b></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">)</b></div><div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>روح‌الله آقاجری</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 18000 تومان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div></div></div></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8387613468/%D8%AA%D8%A7_%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D9%80%D9%80%D8%A7_%D9%87%D9%856_5_98.jpg" alt=""></div></div></div> text/html 2020-02-09T05:26:06+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز بگذار زخم‌ها آفتاب بگیرند (مجموعه شعر) http://hormozbookpbl.ir/post/82 <div><br></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><div><div><br></div><div><div><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">بگذار زخم‌ها آفتاب بگیرند (</b><font color="#241801" face="Mihan-Nassim" size="2"><b>مجموعه شعر</b></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">)</b></div><div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>مریم حشمت پور</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 18000 تومان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div></div></div></div></div></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8387612184/%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C22_9_97_.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-09T05:15:14+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز بهای سنگین سکوت (رمان) http://hormozbookpbl.ir/post/81 <div><br></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><div><div><br></div><div><div><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">بهای سنگین سکوت (</b><font color="#241801" face="Mihan-Nassim" size="2"><b>رمان</b></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">)</b></div><div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>پوران نوروزی</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 18000 تومان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div></div></div></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8387610800/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA16_9_98.jpg" alt=""></div></div></div> text/html 2020-02-09T05:10:23+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز به وقت انگور (مجموعه رباعی) http://hormozbookpbl.ir/post/80 <div><br></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style=""><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">به وقت انگور (</b><font color="#241801" face="Mihan-Nassim" size="2"><b>مجموعه رباعی</b></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">)</b></div><div style=""><div style=""><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>شهرام فروغی مهر</b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 18000 تومان&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div></div></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8387610200/%D8%A8%D9%87_%D9%88%D9%82%D8%AA_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1_23_7_98.jpg" alt=""></div></div></div> text/html 2020-02-07T13:36:05+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز به سایه‌ام که تکیه می‌دهم شانه‌هایم سیاه می‌شوند (مجموعه شعر) http://hormozbookpbl.ir/post/79 <div><br></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">به سایه‌ام که تکیه می‌دهم شانه‌هایم سیاه می‌شوند (</b><font color="#241801" face="Mihan-Nassim" size="2"><b>مجموعه شعر</b></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">)</b></div><div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>هرمز فرهادی بابادی</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 18000 تومان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8387442334/%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D9%8712_6_98.jpg" alt=""></div></div></div> text/html 2020-02-07T13:33:10+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز بر شانه ناگزیر مورچه‌ها (مجموعه شعر) http://hormozbookpbl.ir/post/78 <div><br></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">بر شانه ناگزیر مورچه‌ها (</b><font color="#241801" face="Mihan-Nassim" size="2"><b>مجموعه شعر</b></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">)</b></div><div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>حجت‌اله جانبی</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 18000 تومان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8387442168/%D8%A8%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7_14_4_98.jpg" alt=""></div></div></div> text/html 2020-02-07T13:27:55+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز بدون آدرس فرستنده (برگزیده داستان‌های دومین جشنواره داستان کوتاه بلوطیکا) http://hormozbookpbl.ir/post/77 <div><br></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">بدون آدرس فرستنده (</b><font color="#241801" face="Mihan-Nassim" size="2"><b>برگزیده داستان‌های دومین جشنواره داستان کوتاه بلوطیکا</b></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">)</b></div><div style=""><div style=""><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>به کوشش سیدمحمد موسوی ده شیخ و سید امین سپهریان</b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 18000 تومان&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8387441650/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8715_11_98.jpg" alt=""></div></div></div></div> text/html 2020-02-07T13:26:06+01:00 hormozbookpbl.ir انتشارات کتاب هرمز با تمامی گوش ماهی‌ها (مجموعه شعر) http://hormozbookpbl.ir/post/76 <div><br></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><div><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">با تمامی گوش ماهی‌ها (</b><font color="#241801" face="Mihan-Nassim" size="2"><b>مجموعه شعر</b></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: small;">)</b></div><div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b>ابوالفضل پاشا</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">نشر کتاب هرمز - اهواز</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">چاپ اول 1397</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">تعداد صفحات&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">قیمت 18000 تومان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><a href="http://hormozbookpbl.ir/post/9" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;">جهت سفارش کتاب به شماره 09167304711 (شهرام فروغی مهر - مدیر انتشارات) پیام بدهید. با تشکر</a></font></div></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8387441392/%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%87%D8%A7_19_10_98.jpg" alt=""></div></div></div>